ระเบียบการรับสมัครศึกษา

จุดประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ

   เพื่อ  ให้คริสเตียนในประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนพระวจนะ และรู้จักพระคริสต์และติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นผ่านสถาบันฯ  (PBS)

   เพื่อ  ผลิตผู้นำคริสตจักรให้มีประสิทธิภาพในการรับใช้พระเจ้า และอบรมคริสเตียนให้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ทั้งในคริสตจักรและในการประกาศทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลาหรืออาสาสมัคร “พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์ 12 คนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะใช้เขาไปประกาศสั่งสอน ให้มีอำนาจ” มาระโก 3: 14

  เพื่อ  ให้มีโอกาสทุ่มเทเวลาในการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์และเน้นการฝึกฝนชีวิตให้สัมพันธ์กับในงานของพระเจ้าทุกอย่างโดยการอธิษฐานรับใช้พระเจ้าด้วยกัน “ท่านจะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไร ในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์เป็นหลักและรากแห่งความจริง เราต้องยอมรับว่าข้อล้ำลึกแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก” 1 ทธ. 3:15–16

 

ปฏิทินการศึกษา   :   พระคริสตธรรมพะเยา แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม คือ

      -  เทอมที่ 1 : เริ่มเรียนประมาณ ต้นเดือนมิถุนายน

                        จบเรียนประมาณ สินเดือนกันยายน (ประมาณ 16 สัปดาห์)

      -  เทอมที่ 2 : เริ่มเรียนประมาณ ปลายเดือนตุลาคม

                        จบเรียนประมาณ กลางเดือนมีนาคม (ประมาณ 15 สัปดาห์)

 

คุณสมบัติ

    1.  มีอายุ 18 ปี ครบบริบูรณ์

    2.  การศึกษาสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า)

    3.  เป็นคริสเตียนแล้วอย่างน้อย 2 ปี และรับบัพติสมาแล้ว

    4.  แน่ใจในการทรงเรียกของพระเจ้า

 

หลักสูตร

 (1)  ระดับ ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ (Dip.Th)                   

ใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยต้องเรียนในสถาบันฯ 3 ปี หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดมีสิทธิที่จะออกไปฝึกงาน (อินเทอร์น) อีก 10 เดือน จากนั้นกลับมาอบรมที่สถาบันฯ อีกประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะมีสิทธิ์เข้าในพิธีจบหลักสูตร

        หลักฐาน ประกอบใบสมัคร      

           ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1 ถึง 3 ด้านล่างนี้ได้จากเว็บไซต์ของ PBS    (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

   1.    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครของพระคริสตธรรมพะเยาจากเว็บไซต์  www.PhayaoBible.org  หรือขอที่สถาบันฯ ก็ได้    
   2.    ใบรับรองการประพฤติจาก 2 ท่าน  ( ให้ผู้รับรองส่งถึงสถาบันฯโดยตรง โดยข้อความการรับรองมิให้ผู้สมัครรู้ )
   3.    หนังสือรับรองการชำระค่าใช้จ่าย ด้านค่าอาหาร และ ที่พัก ( ในกรณีที่ นศ. มีผู้สนับสนุน )
   4.    ค่าธรรมเนียมการรับสมัครมา 100 บาท
   5.    รูปถ่ายของผู้สมัคร  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  และของครอบครัว ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
   6.    สำเนา บัตรประชาชน
   7.    สำเนา ทะเบียนบ้าน
   8.    สำเนา หลักฐานการศึกษาสายสามัญ
   9.    ใบรับรองจาก คริสตจักร ต้นสังกัด
 10.    ใบรับรองแพทย์  (ฉบับจริง)

(2)  ระดับ คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา ตรี  (B.Th)      

 ในระดับนี้ใช้เวลาในการเรียน 1 ปี ประมาณ 40 หน่วยกิต

     คุณสมบัติ

       1.  ต้องศึกษาจบในระดับ ประกาศนียบัตรศาสนศาตร์ (Dip.Th) มาแล้ว หรือระดับ ป.ตรี สายสามัญแล้ว  

           (ดูด้านล่างนี้ * หลักสูตรพิเศษ ระดับ คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา ตรี )

       2.  ควรมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

       3.  ต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ทั่วไป

 

 

(3)  * หลักสูตรพิเศษ ระดับ คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา ตรี  (B.Th)

สำหรับท่านที่จบการศึกษาในระดับ ป.ตรี สายสามัญแล้ว ต้องการที่จะรับวุฒการศึกษาระดับ คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา ตรี (B.Th.)  ทางสถาบันฯมีหลักสูตรเร่งรัด 2 ปี (ถ้าเรียนพระคัมภีร์แล้วบ้าง) และ หลักสูตรปรกติ 3 ปี (ถ้าไม่เรียนพระคัมภีร์แต่ก่อน) ติคต่อสอบถามได้ที่สถาบันพระคริสตธรรมพะเยา

 

   หลักฐานประกอบใบสมัคร ตรี (B.Th)

           ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1 ถึง 4 ด้านล่างนี้ได้จากเว็บไซต์ของ PBS

   1.    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครของพระคริสตธรรมพะเยาจากเว็บไซต์  www.PhayaoBible.org หรือขอที่สถาบันฯ ก็ได้
   2.    ใบรับรองการประพฤติจาก 2 ท่าน  ( ให้ผู้รับรองส่งถึงสถาบันฯโดยตรง โดยข้อความการรับรองมิให้ผู้สมัครรู้ )
   3.    หนังสือรับรองการชำระค่าใช้จ่าย ด้านค่าอาหาร และ ที่พัก ( ในกรณีที่ นศ. มีผู้สนับสนุน )
   4.    ใบกรอกเอกสาร เข้าเป็นนักศึกษา B.Th  - สำหรับผู้สมัครที่จบจากสถาบันอื่น (ประกอบการสมัคร)
   5.    ค่าธรรมเนียมการรับสมัครมา 100 บาท
   6.    รูปถ่ายของผู้สมัคร  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  และของครอบครัว ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
   7.    สำเนา บัตรประชาชน
   8.    สำเนา ทะเบียนบ้าน
   9.    สำเนา  หลักฐานการศึกษาสายสามัญ
 10.    ใบรับรองจาก คริสตจักร ต้นสังกัด
 11.    ใบรับรองแพทย์  (ฉบับจริง)

 

ค่าใช้จ่าย         อัตรานี้สำหรับปีการศึกษา 2017

          Dip.Th  ชั้นปีที่ 1-3 เป็นค่าที่พัก และอาหาร             คนละ 26,000 บาท ต่อ คน/ปี

          B.Th  เป็นค่าที่พัก และอาหาร                              คนละ 28,000 บาท ต่อ คน/ปี

     

       - ค่าอาหาร + ค่าน้ำ + ค่าไฟ + ที่พัก ภรรยาที่ไม่เรียน            คนละ 26,000 บาท ต่อ คน/ปี

       - ค่าอาหาร + ค่าน้ำ + ค่าไฟ + ที่พัก ลูก 8 ขวบ ขึ้นไป          คนละ 13,000 บาท ต่อ คน/ปี

       - ค่าอาหาร + ค่าน้ำ + ค่าไฟ + ที่พัก ลูก 4-8 ขวบ                คนละ  5,000 บาท ต่อ คน/ปี

       - ลูก 1-3 ขวบ                                                               ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

การรับสมัคร

 เมื่อทางสถาบันฯได้รับใบสมัครของท่านแล้วจะนัดวันเวลาและสถานที่ในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

หากท่านสนใจข้อมูล

สามารถติดต่อขอระเบียบการหรือใบสมัครมายังฝ่ายธุรการของสถาบันฯได้ทุกวันเวลาราชการ สำหรับท่านที่มีครอบครัวทางสถาบันฯมีห้องพักครอบครัวไว้รองรับ 35 ห้อง

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่...    ฝ่ายวิชาการ

                                                สถาบันพระคริสตธรรมพะเยา

                                                361 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน (สายก่าว) ต.บ้านต๋อม

                                                อ.เมือง จ.พะเยา 56000                        โทร. 054-079845