หลักสูตร คริสตศาสนศาสตร์ศึกษาตรี (B.Th)

หลักสูตรระดับ คริสตศาสนศาสตร์ศึกษาตรี  B.Th.  (ชั้นปีที่ 4) 2016
ลำดับ วิชา Course หน่วยกิต
1 หลักการบริหารคริสตจักร 2 Church Administration 2 2
2 การเทศนาแบบอรรถธิบาย Homiletics (Expository Preaching) 2
3 คริสตจักรกับสังคม     Church and Society 2
4 พันธกิจโลก World Missions 2
5 นิกายต่างๆ Christian Denominations 2
6 หลักการอภิบาลศาสตร์ 2 Principles of Pastoral Care 2 2
7 การพัฒนาผู้นำ Christian Leadership Development 2
8 ประวัติศาสตร์คริสตจักรเอเชีย   Asian Church History 2
9 การตีความหมายพระคัมภีร์ตอนที่ยาก   Interpreting Difficult Bible Passages 2
10 ภาษากรีก พสม. New Testament Greek 4
11 ชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้รับใช้  The Servant’s Spiritual Life 2
12 พระธรรม มาลาคี   Book of  Malachi 2
13 พระธรรม 1 เปโตร  Book of 1 Peter 2
14 พระธรรม ฟิลิปปี Book of Philippians 2
15 หลักการให้คำปรึกษา 2 Biblical Counseling 2 2
16 พยานหลักฐาน (หลักปกป้องความเชื่อ) Apologetics 2
17 จริยธรรมคริสเตียน Christian Ethics 2
18 ภาษาอังกฤษ English Language 2
       
    หน่วยกิต  รวมเรียนทั้งหมด 38