หลักสูตรประกาศนียบัตร ศาสนศาสตร์ (Dip.Th)

หลักสูตรระดับ "ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์" Dip.Th 2016
หลักสูตรระดับ "ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์"       Dip.Th    ชั้นปีที่ 1
ลำดับ วิชา Course หน่วยกิต
1 สำรวจพันธสัญญาเดิม  O.T. Survey 4
2 สำรวจพันธสัญญาใหม่   N.T. Survey 4
3 ศาสนศาสตร์ 1    Systematic Theology 1 4
4 คริสเตียนศึกษา 1      Christian Education 1 4
5 ชีวประวัติพระเยซู Life of Christ 2
6 คำสอนของพระเยซู  Teachings of Jesus (Mt. 5-7) 2
7 เบญจบรรณ The  Pentateuch 2
8 พระธรรม กิจการ   Book  of  Acts 2
9 วิธีการศึกษาพระคัมภีร์  Methods of Bible Study 4
10 หลักการประกาศพระกิตติคุณ Principles of  Evangelism 2
11 หลักการนมัสการ Principles of Worship 1
12 ทฤษฎีดนตรี   Music Theory 2
13 ดนตรีคริสตจักร Church Music 2
14 หลักการค้นคว้า-รายงาน Basics of Research-Reports 2
15 ภาษาไทย  Thai Language 1
16 ท่องจำข้อพระคัมภีร์ 1 Scripture Memorization 1 2
17 ภาษาอังกฤษ English Language 2
       
    หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1      42

 

หลักสูตรระดับ "ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์"      Dip.Th    ชั้นปีที่ 2
ลำดับ วิชา Course หน่วยกิต
1 ศาสนศาสตร์ 2 Systematic Theology 2 4
2 คริสเตียนศึกษา  2 Christian Education 2   4
3 ประวัติศาสตร์อิสราเอล  History of Israel 2
4 ประวัติศาสตร์คริสต์จักรสากล   Church History 2
5 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ Biblical Hermeneutics 2
6 หลักการเทศนา 1 Homiletics 1 4
7 พระธรรม ยอห์น Gospel of John 2
8 พระธรรม  โรม Book Of Romans 2
9 วรรณคดีพันธสัญญาเดิม O.T. Poetry 2
10 พระธรรม 1 โครินธ์  Book of 1 Corinthians 2
11 ผู้พยากรณ์ใหญ่ Major Prophets 2
12 ผุ้พยากรณ์น้อย Minor Prophets 2
13 ครอบครัวคริสเตียน   The Christian Family 2
14 หลักการอภิบาลศาสตร์ 1 Principles of Pastoral Care 1 2
15 หลักการเป็นพยาน Principles of Testimonial 1
16 ท่องจำข้อพระคัมภีร์ 2 Scripture Memorization 2 2
17 ภาษาอังกฤษ English Language 2
       
    หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2     
39

 

หลักสูตรระดับ "ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์"      Dip.Th    ชั้นปีที่ 3
ลำดับ วิชา Course หน่วย
กิต
1 ศาสนศาสตร์ 3 Systematic Theology 3 4
2 คริสเตียนศึกษา 3 Christian Education 3 4
3 หลักการเทศนา 2 Homiletics 2 4
4 พระธรรม ดาเนียล / วิวรณ์     Books of Daniel & Revelation 2
5 พระธรรม ฮีบรู Book of Hebrews 2
6 จดหมายฝากของเปาโล   Epistles of Apostle Paul 2
7 พระธรรม  เนหะมีย์ Book of Nehemiah 2
8 หลักการให้คำปรึกษา 1 Biblical Counseling 1 2
9 ลัทธิเทียมเท็จ Cults 2
10 การสร้างสาวก Making Disciples 2
11 ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย  Thai Church History 2
12 หลักการบริหารคริสตจักร 1 Church Administration 1 2
13 ศาสนาเปรียบเทียบ  Comparative Religions   2
14 ภาษา ฮีบรู Hebrew Language 4
15 บัญชี  Basic Accounting 1
16 ท่องจำข้อพระคัมภีร์ 3 Scripture Memorization 3 2
17 ภาษาอังกฤษ English Language 2
       
    หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3     
41

                                                                  หน่วยกิต  รวมเรียนทั้งหมด     122