ตารางปฏิทินการศึกษาประจำปี

                               ตารางปฏิทินการศึกษาประจำปี 2016 - 2017

             ตั้งแต่ วันที่ 3 มิ.ย. 2016  -  23 มี.ค. 2017
     
   
เดือน วันที่ รายการกิจกรรม
 มิถุนายน / June 3 วันเปิดภาคเรียนที่1 / นศ.เข้าสู่สถาบันก่อน 17.00 น. / 19.00 น. มีนมัสการ
2016 3-5 ปฐมนิเทศ   Orientation
  6-10 สัปดาห์การอ่านพระคัมภีร์ / ช่วงกลางคืนสัมภาษณ์น้องใหม่
  11 กิจกรรมนักศึกษา "ประเพณีรับน้องประจำปีการศึกษา 2016"
  22 กิจกรรมสถาบัน การเลือกประธานนํกศึกษาและคณะกรรมการต่างๆ
  29 กิจกรรมนักศึกษา "วันไหว้ครู"
 กรกฎาคม / July 1-2 กิจกรรมสถาบัน "การดำนา"
  13 กิจกรรมนักศึกษา "การประมูลเสื้อผ้า" (หางบประมาณของกรรมการ นศ.)
  26-27 กิจกรรมสถาบัน "วันอธิษฐานเทอมที่1"
สิงหาคม / Aug 12 หยุดวันแม่/ช่วงเช้า กิจกรรมนักศึกษา "งานวันแม่"/ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
    ช่วงเย็น กิจกรรมนักศึกษา "ประกวดร้องเพลง"
 กันยายน / Sept 2-3 กิจกรรมนักศึกษา "การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2016"     Student Sports Days
  21 กิจกรรมสถาบัน "การประเมินชีวิตนักศึกษาเทอมที่1" (19.00 น.)
  30 กิจกรรมสถาบัน "อินเทิร์นกลับมารายงานครึ่งแรก"
 ตุลาคม / Oct 1 กิจกรรมสถาบัน "กลางวันประเมินนักศึกษาอินเทิร์นครั้งที่1"
    กิจกรรมสถาบัน "กลางคืนสามัคคีธรรมกับนักศึกษาอินเทิร์น"
  4-7 สอบปลายภาคเรียนที่1      Final EXAMS - Semester 1
  8 ปิดภาคเรียนที่1 (วันที่ 8 - 31 ต.ค. 2016)     Semester Break
  31 เปิดภาคเรียนที่2  นศ.กลับเข้าสถาบันก่อน 17.00 น. / 19.00 น. มีนมัสการ
พฤศจิกายน / Nov 9 กิจกรรมนักศึกษา "การประมูลเสื้อผ้า" (หางบประมาณของกรรมการ นศ.)
  25-26 กิจกรรมสถาบัน "การเกี่ยวข้าว" (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 ธันวาคม / Dec 5 หยุดวันพ่อ / ช่วงเช้า กิจกรรมนักศึกษา "งานวันพ่อ" / ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
  14 กิจกรรมสถาบัน "ฉลองคริสตมาส"  Christmas
  15 ปิดช่วงคริสตมาสและปีใหม่ (15 ธ.ค.16 - 4 ม.ค.17)
  15-18 ค่ายเด็ก นศ.ชั้นปี2      Children's Campมกราคม / Jan 4 เปิดเรียนต่อ  นศ.กลับเข้าสถาบันก่อน 17.00 น.  / 19.00 น. มีนมัสการ
2017 12-13 เตรียมงานวันเด็ก
  14 กิจกรรมสถาบัน "งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2017"
  24-25 กิจกรรมสถาบัน "วันอธิษฐานเทอมที่2"
กุมภาพันธ์ / Feb 15 กิจกรรมสถาบัน "คณาจารย์พบนักศึกษาปีที่3"
  22 กิจกรรมสถาบัน "ประเมินชีวิตนักศึกษาเทอมที่2" (19.00 - 22.00 น.)
 มีนาคม / March 3 กิจกรรมสถาบัน "อินเทิร์นกลับมาสถาบัน" / ก่อน 17.00 น.
  4 กิจกรรมนักศึกษา "การเลี้ยงเผ่าภาคของนักศึกษา"
  4-18 การรายงานของนักศึกษาอินเทิร์น (ทุกวันช้าวเย็น)
  6-10 กิจกรรมสถาบัน "การอบรมอินเทิร์นสัปดาห์ที่1"  Intern Training 1
  11 กิจกรรมสถาบัน "ประเมินนักศึกษาอินเทิร์นครั้งที่2"
    กิจกรรมนักศึกษา "ประเพณีต้อนรับอินเทิร์น"
  13-17 กิจกรรมสถาบัน "การอบรมอินเทิร์นสัปดาห์ที่2"  Intern Training 2
  14-17 สอบปลายภาคเรียนที่2     Final EXAMS - Semester 2
  18 กิจกรรมคณาจารย์ + นักศึกษา "การเลี้ยงกลุ่มที่ปรึกษา"
  19-21 กิจกรรมสถาบัน "การเตรียมงานจบหลักสูตร"
  20     - ทำความสะอาดตึกเรียน และอื่นๆ
  21     - ซ้อมพิธีจบและถ่ายรูป
  22 พิธีจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2016    Graduation Ceremony
        10.00 น. พิธีจบหลักสูตร
        13.00 น. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบที่1)
        15.00 น. การเก็บกวาด ทำความสะอาด ฯลฯ 
  23 รับผลการเรียน 08.00 น. ที่ห้องประชุม
    10.00 น. ปิดภาคเรียนที่2 (วันที่ 23 มี.ค. - 1 มิ.ย. 2017)
มิถุนายน / June 2 เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2017 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017