มารยาทส่วนบุคคลของนักศึกษา

 

1.  นักศึกษาต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯอย่างเคร่งครัด

2.  นักศึกษาต้องไม่ก่อการหนี้สิน รวมทั้งเป็นหนี้จิตอารีย์,ค่าเตารีด,ค่าตัดผม,ค่าผลไม้,ค่าซ่อมแซมเสื้อผ้า (ยกเว้นค่าหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนสั่งซื้อเท่านั้น) ในกรณีที่มีความจำเป็นและฉุกเฉินจริงๆ ให้นักศึกษาผู้นั้นติดต่อผู้อำนวยการฯ

3.  นักศึกษาต้องไม่หยิบฉวยหรือหรือยืดถือสิ่งของสถาบันฯหรือของของผู้อื่นโดยวิสาสะ

4.  ห้ามนักศึกษายืมของ เช่น เงิน,เสื้อผ้า,ยาสีฟัน,รองเท้า,กระเป๋าและเครื่องดนตรีหรือสิ่งอื่นใดทุกชนิด ฯลฯ

5.  นักศึกษาพึงรักษามารยาทและชื่อเสียงในกรณีระหว่างเพศตรงกันข้าม เช่น ไม่พบปะสนทนากันสองต่อสองไม่ว่าในที่ลับหรือที่สาธารณะรวมทั้งการติดต่อกันทางจดหมายและการให้สิ่งของแก่กันและกัน ถ้ามีความจำเป็นที่จะคุยกันเป็นส่วนตัว ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการฯ

6.  ไม่ควรล้อเลียนในจุดอ่อนหรือพรมด้อยของผู้อื่น

7.  ห้ามประพฤติตัวเป็นพ่อสื่อ แม่สื่อ ให้แก่ผู้อื่นรวมทั้งการจัดคู่ให้แก่ผ้อื่นด้วย

8.  ระหว่างปิดเทอมห้ามเพศตรงข้ามเยี่ยมเยียนให้ของกันและกันหรือเดินทางด้วยกันสองต่อสองหากมีความจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ