กรรมการอำนวยการ สถาบันพระคริสตธรรมพะเยา

                           

ศจ.ดร. สุพจน์ พันธ์อ้น

ประธานคณะกรรมการ

ศจ.ดร. ทองอิน สุทราหลวง
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
ศจ. นิรันดร์ เมืองชื่น
ฝ่ายวิชาการ

อ. สมศรี สีพิทักษ์เกียรติ์

กรรมการ

อ. นพคุณ ประสบเกียรติกิจ
กรรมการ

ศจ. เอกพรรดิ์ อินธิสุข

กรรมการ

 

ศจ. ประวัติ สุพรรณ

กรรมการ/ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าฯ

Christian Learning

Foundation (CLF)  กรรมการ

Marburger (MAR)

กรรมการ

 

 เวคมิชชั่น (WEC)

กรรมการ

โอ.เอ็ม.เอฟ. (OMF)

กรรมการ

ศจ. เดวิด พิกคาร์ด

ที่ปรึกษา

 

 

 ศจ.ดร. จอห์น เดวิส

ที่ปรึกษา