วัตถุประสงค์พระคริสตธรรมพะเยา

จุดประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน

เพื่อ ให้บุคคลที่ถวายตัวแด่พระเจ้าได้รู้จักพระเยซูคริสต์และติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในการศึกษาพระวจนะ ผ่านสถาบันพระคริสตธรรมพะเยา

เพื่อ ผลิตผู้นำสู่คริสตจักรอย่างมีประสิทธิภาพในการรับใช้พระเจ้า และอบรมคริสเตียนให้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ทั้งในคริสตจักรและในการประกาศทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลาหรืออาสาสมัคร “พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์ 12 คนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะใช้เขาไปประกาศสั่งสอนให้มีอำนาจ”  มาระโก 3:14

เพื่อ เตรียมชีวิตและรับการฝึกฝนโดยให้สัมพันธ์กับในงานของพระเจ้าทุกอย่างที่ตนเองรับใช้พระเจ้าเน้นการในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเข้มข้นครบวงจรให้ความสำคัญในการอธิษฐาน “ท่านจะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไร ในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์เป็นหลักและรากแห่งความจริง เราต้องยอมรับว่าข้อล้ำลึกแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก”  1 ทธ. 3:15–16